«Չափիչ տեխնիկա և ստանդարտացում ու սերտիֆիկացում» ամբիոնը կազմավորվել է 1983 թ.-ին: Մինչև 1993թ.-ը ամբիոնը կոչվել է «Ինֆորմացիոն-չափիչ տեխնիկա»և ամբիոնի վարիչն է եղել տ.գ.դ., պրոֆ. Ալֆոնս Միհրանի Կարապետյանը, իսկ 1993թ.-ից ամբիոնը ղեկավարում է տ.գ.թ., պրոֆ. Արշակ Սեդրակի Շաղգամյանը:

                                        Դասախոսական կազմ

                                      1.  Շաղգամյան Արշակ Սեդրակի, ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., պրոֆեսոր
         2.  Դալլաքյան Սամվել Ռոմայի, տ.գ.թ., դոցենտ
             3.  Բեգլարյան Վարդան Խոսրովի, տ.գ.թ., դոցենտ
4.  Բեգոյան Կառլեն Վարդգեսի, դոցենտ
            5.  Միրզաբեկյան Կարեն Ջանիի, տ.գ.թ., դոցենտ
              6.  Ստեփանյան Կարինե Նապոլեոնի, ասիստենտ
    7.  Հովսեփյան Միրա Միքայելի, ասիստենտ


                                      Գիտական ուղղություններ

          1.   Էլեկտրական մեծությունների թվային չափիչ սարքերի նախագծում ու հետազոտում
    2.   Ջերմաստիճանի չափման թվային չափիչ սարքերի նախագծում ու հետազոտում
3.   Խոնավության չափման թվային չափիչ սարքերի նախագծում ու հետազոտում


ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ (ԴԱՍԻՉ` 200400) մասնագիտության մասնագիտական առարկաների ցանկ
 

բակալավրական կրթական ծրագիր

 • 05.01 Մասնագիտության ներածություն
 • 05.02 Չափագ., ստանդ. և  սերտիֆիկ. 3
 • 05.03 Չափման միջոցների էլեկտրոնային բաղադրամասեր
 • 05.04 Անալոգային չափիչ սարքեր
 • 05.05 Թվանշանային  չափիչ սարքեր
 • 05.06 Ֆիզիկական մեծությունների չափիչ կերպափոխիչներ
 • 05.07 Գծիկային կոդավորւմ և տեղեկատ. նույնակ. համակարգեր
 • 05.08 Տեխնոլոգիական չափումներ
 • 05.09 Սարքաշինության տեխնոլոգիա և համափոխարինելիությւն
 • 05.10 Մտավոր սեփական. պաշտ¬պանում և արտոնագրագիտություն
 • 05.11 Լաբորատոր փորձարարություն
 • 05.12 Գործարար էտիկետ
 • 05.13 Lab View տեխնոլոգիա
 • 06.01 Տեխնիկական փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա
 • 06.02 Ստանդարտ. և սերտիֆիկացում
 • 06.03 Ստանդ. և սերտիֆիկ. ռադիոէլ. և սարքաշինությունում
 • 06.04 Որակի կառավարումն արդյունաբերությունում
 • 06.05 Տեխն. արատորոշ. համակարգեր
 • 06.06Ազդանշանների թվային մշակում
 • 06.07 Մենեջմենտ և մարկետինգ
 • 06.08 Չափագիտական ապահովում
 • 06.09 Չափումների, հսկումների և փորձարկումների ավտոմատացում